Oversikt over prøver og prøvemateriale


Storfe, småfe, gris, hest, tamrein og oppdrettshjort
Tabell 1

Sjukdom/

infeksjon

Dyreart

Prøvemateriale

Metode

Merknader

Abort

Hest

Foster

Fosterorganer1) 

Placenta

Blodprøver2)

Obduksjon

Histopatologi

Immunhistokjemi

Bakteriologi

Virologi

Serologi

1) Lever, lunge, nyre
2) Parprøver

Gris

Fostre og

placenta

Blodprøver av mordyr

Obduksjon

Bakteriologi

Antigen-påvisning

Serologi

  

Storfe

Småfe

Foster

Fosterorganer1)

Placenta med 5 – 6

kotyledoner

Blodprøve2)

Obduksjon

Histopatologi

Immunhistokjemi

Bakteriologi

Mykologi

Virologi

Serologi

1) Hode, lunge, 

lever, løpe
2) Pestivirus: Heparinblod av mordyr, parprøver.
Brucella: Fullblod av mordyr, parprøver.

Aktinomykose

Storfe

Svin

Puss

Vevspreparater

Bakteriologi

Histopatologi

 

Border disease

(Pestivirus-

infeksjon)

Småfe

Heparinblod

Kadaver

Organer

Foster

Serologi

Antigen-påvisning

eller virusdyrking

Obduksjon

Histopatologi

Immunhistokjemi

B-sjukdom

Borreliose

Hest

Blod

Serologi

 

Botryomykose

Hest

Vevsprøve

Puss

Histopatologi

Bakteriologi

 

Botulisme

(Clostridium

botulinum)

Alle

Kadaver

Mistenkt fôr

Mageinnhold

Obduksjon

Biologisk metode1)

1) Undersøkelsen 

utføres av Fag-

seksjon for nærings-

middelhygiene, NVH. 

Kontakt laboratoriet før innsendelse

Bovin respiratorisk
syncytialvirus-

infeksjon

(BRS-virus)

Storfe

Blodprøver1)

Kadaver

Organer (lunger)

Serologi

Obduksjon

Histopatologi

Immunhistokjemi

1) Parprøver

Bovin spongiform

encefalopati

(BSE)

Storfe

Kadaver1)

Organer (hode/hjerne)

Levende dyr

Obduksjon

Histopatologi

Immunhistokjemi

PrPSc – ELISA2)

B-sjukdom

1) Kontakt laboratoriet før innsendelse av 

prøvematerialet på 

indikasjon.

2) Hurtigtest for  påvisning av  prionprotein

Bovin trichomoniasis, se Trichomoniasis-infeksjon

Bovin virusdiarè/

Mucosal disease

(Pestivirus-

infeksjon)

Storfe

Melkeprøve

(tankmelk)

Blodprøve med

heparin

Kadaver

Organer1)

Foster eller fosterorganer 
(hjerne) 2)

Serologi

Antigen-påvisning

eller virusdyrking

Obduksjon

Histopatologi

Immunhistokjemi

B-sjukdom

Se også abort

1) Hode, lunge, milt,

tarm

2) Etanolfiksert

materiale for 

immunhistokjemisk 

undersøkelse

Brucellose

(Brucella spp)

Storfe

Småfe

Svin

Foster1)

Fosterhinne1)

Sæd1)

Blodprøve

Obduksjon

Histopatologi

Bakteriologi

Serologi

A-sjukdom
Se også abort

1) Kontakt laboratoriet før innsendelse

Byllesjuke

(Corynebacterium

pseudo-

tuberculosis)

Småfe

Puss

Vevsprøve

Blodprøve

Bakteriologi

Histopatologi

Serologi

 

Campylobacter 

fetus infeksjon

Storfe

Småfe

Foster, fosterhinne

Sæd

Forhudskylleprøve

Obduksjon

Histopatologi

Bakteriologi

B-sjukdom hos 

storfe

Se også abort

CAE – virus

Caprin artritt/

encefalitt 

 

Geit

Kadaver

Organer (ryggmarg,

hjerne, lunge)

Blodprøver

Obduksjon

Histopatologi

 

Serologi1)

 

Chlamydioser se Klamydioser

Circovirus infeksjon

Gris

Kadaver

Organer

 

 

Blod

Obduksjon

Histopatologi

Immunhistokjemi

Virologi

Serologi

 

Coronavirus-

infeksjon

(smittsom diaré)

Storfe

Blodprøver1)

Serologi

1)Parprøver
Se også Diaré på kalv

Dermatitter

Alle

Svaber eller skrap fra 

affiserte områder

Biopsi1)

Bakteriologi

Mykologi

Histopatologi

Se også ringorm og

ektoparasitter

1) Biopsier til VESO

Patlab

Diaré Kalv Feces
Blod
1)
Antigen-påvisning
Serologi
Prøven undersøkes for innhold av Rota-virus, kryptosporidier og 
E.
coli-K99 (corona)
1) Coronavirus (parprøver)

Ekinokokkose

Flere

Organer

Patologi

Histopatologi

Parasittologi

B-sjukdom

Ektoparasitter

Alle

Hud-/hårskrap

Mikroskopi

Artsbestemmelse

Se også skabb

Elaphostrongylose

Småfe

Rein

Hjort

Kadaver

Organer1)

Feces

Obduksjon

Histopatologi

Parasittologi

1) Hode, 

ryggmarg, lunge

Endoparasitter

Alle

Feces

Eggtelling

Larvekultur

Identifikasjon

 

Enzootisk bovin leukose, se Leukose

Enteritter

Alle

Kadaver

Organer1)

Feces

Rektalsvaber

Obduksjon

Histopatologi

Bakteriologi

1) Tynn- og 

tykktarm

Enterotoksemi

(Clostridium 

perfringens)

Småfe

Rein

Hjort

Kadaver

Tynntarmsinnhold1)

Obduksjon

Histopatologi

Bakteriologi

Toksinpåvisning

1) Tynntarminnhold 

til toksinpåvisning 

nedfrosset

Ehrlichiose
(Sjodogg)

Hest
Småfe
Storfe

Blod
Blodutstryk
(EDTA-blod)

Serologi
Mikroskopi

 
NVH, Inst. for småfe- forskning, Sandnes

Escherichia coli - infeksjon

Gris

Småfe

Storfe

Kadaver

Organer (tarm, lever)

Svaberprøve fra 

endetarm

Obduksjon

Bakteriologi

 

Forgiftninger, se tabell 4

Fotråte hos sau

(Bacteroides 

nodosus)

Småfe

Puss

Bakteriologi

B-sjukdom

Kontakt  laboratoriet før innsendelse

Glässers sjukdom

(Haemophilus 

parasuis)

Gris

Kadaver

Organer1) 

Blodprøve2)

Obduksjon

Histopatologi

Bakteriologi

Serologi

1) Uåpnet ledd,

hode, hjerne, lunge,

hjerte, lever, nyre

2) Parprøver

Impetigo contagiosa

suis 

(Staphylococcus 

hyicus)

Gris

Kadaver

Organer1)  

Obduksjon

Histopatologi

Bakteriologi

1) Hudstykke eller hudskrap fra angrepne partier

Infeksiøs anemi

Hest

Blodprøve

Serologi1)

B-sjukdom

1) Coggins’ test

Infeksiøs bovin 

rhinotrakeitt/ bovin 

pustuløs vulvovaginitt

(IBR/IPV)

Storfe

Blodprøver

Svaberprøver fra nese eller kjønnsorganer1)

Serologi

Virologi

B-sjukdom

1) Kontakt laboratoriet før innsendelse av svaberprøver

Influensa

Gris

Lungemateriale1)

Nesesvaber1)

Blodprøver2)

Virologi

 

Serologi

B-sjukdom

1) Kontakt laboratoriet

før innsendelse

2) Parprøver

 

Hest

Nesesvaber1)

Blodprøver2)

Virologi

Serologi

1) Kontakt laboratoriet før innsendelse når 

annet enn blodprøver 

ønskes undersøkt

2) Parprøver

Katarrfeber

Storfe

Gris

Rein

Hjort

Kadaver

Organer1)  

Obduksjon

Histopatologi

1) Hjerne, lever, nyre, tynntarm.

Helst formalinfiksert

Klamydioser

(psittakose)

Flere

Kadaver

Organer

Øyesvaber1)

Obduksjon

Histopatologi

Immunhistokjemi

Antigen-påvisning

1) OBS! Tørr svaber

NB: B-sjukdom hos småfe

Klauv/hov-

betennelse

Alle

Puss, svaber

Bakteriologi

Mykologi

 

Kontagiøs equin 

metritt (CEM)

(Taylorella 

equigenitalis)

Hest

Hoppe: svaber fra 

cervix, Fossa 

clitoridis og sinus

clitoridis1)

Hingst: svaber fra 

Fossa urethralis og 

uretramunningen1)

Bakteriologi2)

1) Sendes på Cary 

Blais transportmedium

2) Utføres ikke 

rutinemessig ved 

VI, men ved Norsk 

Veterinærmedisinsk 

Laboratorium (Skien)

Kverke

(Streptrococcus equi)

Hest

Puss fra lymfeknute

Nesesvaber

Bakteriologi

B-sjukdom

Leddinfeksjoner

Alle

Sterilt uttatt leddvæske

Uåpnet ledd

Bakteriologi

 

Leptospirose

Alle

Blodprøve1)

Organer2)

Serologi

Bakteriologi2)

B-sjukdom

1) Parprøver 
2) Bakteriologisk 

undersøkelse bare 

etter avtale

Leukose

(leukemi)

Alle

Kadaver

Organer

Biopsier1)

Obduksjon

Histopatologi

1) Biopsier til VESO 

PatLab

Leukose (Enzootisk bovin leukose)

Storfe

Blodprøve

Serologi

B-sjukdom 

Leverikter

Storfe

Sau

Rein

Hjort

Lever

Feces

Histopatologi

Parasittologi

  

Listeriose 

(Listeria monocytogenes)

Småfe

Storfe

Kadaver

Organer1) 

Foster

Obduksjon

Histopatologi

Immunhistokjemi

Bakteriologi

 1) Hode, hjerne

Louping-ill

Småfe

Hjerne1)

Kadaver

Obduksjon

Histopatologi

Virologi

1) Hjernemateriale til virusdyrkning:  Kontakt laboratoriet før innsendelse

Luftveisinfeksjoner 

i øvre luftveier

Alle

Svaber fra nese, svelg

Trakeal skylleprøve

Blodprøve1)

Bakteriologi

Virologi

Serologi

Se også BRS og 

IBR/IPV

1) Parprøver

Lungeorm

Storfe

Småfe

Rein

Hjort

Kadaver

Lunge

Fecesprøve

Obduksjon

Histopatologi

Parasittologi

  

Mangeltilstander, se tabell 4

Mastitt

Storfe

Småfe

Andre dyr

Sekret fra 

enkeltkjertler1)

Celletallbestemmelse

Bakteriologi

Antibiotikafølsomhet

1) Prøvepakninger 

rekvireres fra 

laboratoriet

Metritt/vaginitt

Alle

Kjønnsorgan

Svaber

Obduksjon

Histopatologi

Bakteriologi

Se også IBR/IPV

Miltbrann

Storfe

Rein

Hjort

Blodprøve1)

Mikroskopi

Bakteriologi

Event. poding på forsøksdyr

A-sjukdom

1) Kontakt labora-

toriet før innsendelse.

Husk god emballasje!

Miltbrannsemfysem/

Malignt ødem

Småfe

Storfe

Hjort

Infisert vev/muskel

Bakteriologi

NB! Materialet må 

være ferskt.

Kontakt laboratoriet 

før innsendelse

Mucosal disease, se Bovin virusdiarè

Munn- og klauvsjuke

Drøvtyggere

Gris

Vesikler og 

vesikkelinnhold 1)

Virologi

A-sjukdom

1) NB! Se Instruks om bekjempelse av M&K

Mycoplasma hyopneumoniae-infeksjon, gris. Se smittsom grisehoste

Mycoplasma spp

infeksjon, andre 

arter.

 

  

  

Kontakt laboratoriet
(M. agalactiae,  B-sjukdom hos småfe)

Mædi/visna

Sau

Blodprøver1)

Organer 

(lunge/hjerteslag)

Hode (visna)

Serologi

Obduksjon

Histopatologi

 B-sjukdom

1) Besetnings-testing  fremfor testing av  enkeltdyr.

Neosporose

Storfe

(hest)

Blod

Organer

Serologi

Patologi

Immunhistokjemi

  

Nysesjuke

Gris

Tryneprøver1)

Nesesvaberprøver2)

Patologi

Bakteriologi/

toksinpåvisning

1) Trynene kappes 

mellom 1. og 2. 

premolar (kinntann) 

overkjeven

2) Kontakt 

laboratoriet før 

innsendelse av 

nesesvaberprøver for 

toksinpåvisning

Ondartet beskjeler-

sjuke - Dourine

(Trypanosoma

equiperdum)

Hest

Blodprøve

Serologi

A-sjukdom

Ondartet katarrfeber, se katarrfeber

Parafilariose

Storfe

Blodprøve

Vevsprøve

Serologi

Histopatologi

Parasittologi

  

Paratuberkulose

Storfe

Småfe

Rein

Hjort

Organer1)

Feces fra storfe
Blodprøve2)

Histopatologi

Mikroskopi

Bakteriologi
Serologi

B-sjukdom
1) Tarm, Krøslymfe- knuter fra bakre del av tynntarmen

2) Se OK-program for geit og storfe

Parvovirusinfeksjon

Gris

Dødfødte grisunger1)

Kroppshulevæske

Mumifiserte fostre 

eller organer fra disse
Blodprøve
2)

Obduksjon

Histopatologi

Serologi

Antigen-påvisning

1) Et mest mulig 

rikholdig materiale, 

gjerne fra flere kull, 

bør sendes inn.

Se også Abort, gris
2) Parprøver fra mordyret

Pasteurellose

Storfe

Småfe

Gris

Rein

Hjort

Kadaver

Organ1)

 

Obduksjon

Histopatologi

Bakteriologi

1) Lungepreparat

Piroplasmose

(Babesia spp.)

Storfe

Hest

Blodutstryk1)

Blod

Parasittologi

(mikroskopi)

Serologi

1) Utstrykene 

fikseres 3-5 min i 

methylalkohol

Pleuropneumoni

(Actinobacillus 

pleuropneumoniae)

Gris

Kadaver

Lunger

Blodprøver

Obduksjon

Histopatologi

Bakteriologi

Serologi

 

Porcine epidemic 

diarrhea (PED)

(Coronavirus)

Gris

Blod

Serologi

B-sjukdom

Porcine reproduction 

and respiratory 

syndrome

(PRRS – virus))

Gris

Blod

Serologi

B-sjukdom

Proliferativ enteropati hos gris, se tarmadenomatose

Pseudorabies

(Aujeszky’s

sjukdom)

Gris, event. 

andre dyrearter

Blodprøve1)

Kadaver

Organer2)

 

Serologi

Obduksjon

Histopatologi

Virologi

A-sjukdom

1) Kontakt laboratoriet før innsendelse når det gjelder diagnostikk  på indikasjon

2) Hjerne, ryggmarg,  tonsiller, lunge

Rabies

Alle

Kadaver eller hode

Antigenpåvisning

Podning på 

forsøksdyr

A-sjukdom

Kontakt laboratoriet 

før innsendelse

Rhinopneumoni/

virusabort (Equint 

herpesvirusinf. 

(EHV – 1 og 4))

Hest

Blodprøve1)

Kadaver/Foster2)

Organ (lunge)

Serologi

Obduksjon

Histopatologi

Immunhistokjemi

Virologi

Se også abort, hest

1) Parprøver

2) Kontakt 

laboratoriet før 

innsendelse

Rhinovirus 

(type 1 og 2)

Hest

Blodprøver

Serologi

Parprøver

Ringorm

Alle

Hudskrap/hår

Mikroskopi

Mykologi

Bakteriologi

Se også dermatitt

Ringorm hos storfe (Trichophyton verrucosum) er B-sjukdom

Rotavirusinfeksjon

Kalv

Smågris

Føll

Feces eller 

tarminnhold

Antigen-påvisning

 

Rødsjuke 

(Erysipelothrix 

rhusiopathiae)

Gris

Lam

Kadaver

Organer1)

Obduksjon

Histopatologi

Bakteriologi

1) Uåpnet ledd, 

hjerte, hud

Salmonella-

infeksjon

Alle

Kadaver, organer

 

Feces (min. 50 g)

Obduksjon

Histopatologi

Bakteriologi

B-sjukdom

 

Sjodogg
Se Ehrlichiose
Småfe

Skabb

Gris

Hudskrap

Blod

Mikroskopi

Serologi1)

1) Besetningsdiagnose, 

det bør tas prøver av 

minst 10 dyr.

Skrapesjuke

(Scrapie)

Småfe

Levende dyr1)

Kadaver

Organer (hode, 

hjerne)

Obduksjon

Histopatologi

Immunhistokjemi

(PrPSc – ELISA)

B-sjukdom

1) Kontakt  laboratoriet før innsendelse

Smittsom grisehoste

(Mycoplasma 

hyopneumoniae)

Gris

Blodprøve/råmelk

Kadaver

Lunge fra slaktegris

Serologi

Obduksjon

Histopatologi

  

Smittsom 

munnskurv

(Ecthyma 

contagiosum

parapoxvirus)

Småfe

Rein

Moskus

Kadaver

Organmateriale

Obduksjon

Histopatologi

  

Smittsomme parringsinfeksjoner, se Brucellose, Campylobackter fetus-infeksjon, CEM, Trichomonas infeksjon

Snive

(Pseudomonas mallei)

Hest

Blodprøve

Serologi1)

A-sjukdom

1)Ved handel. Kontakt 

laboratoriet før 

innsendelse på 

indikasjon. 

Svinedysenteri/

Spirokjetal diarè

(Brachyspira 

hyodysenteriae

Brachyspira pilosicoli)

Gris

Kadaver

Organ (tarm)

Fecesprøver, 

kullsvaber

Obduksjon

Bakteriologi

  

Svinepest

(klassisk og 

afrikansk)

Gris

Kadaver1)

Organ (tonsiller, 

krøslymfeknuter, 

nyre, milt)

Heparinblod

Blod uten tilsetning

Obduksjon

Histopatologi

Antigen-påvisning

Virologi 

Serologi

A-sjukdom

1) Kontakt 

laboratoriet før 

innsendelse

Swine Vesicular disease 

(SVD)

Gris

Vesikler og vesikkelinnhold

Blodprøver

Antigen-påvisning

Virusdyrkning

Serologi

A-sjukdom

Håndteres som munn- og klauvsjuke.

Kontakt laboratoriet 

ved mistanke

Sårinfeksjoner

Alle

Puss, vevsbiter, svaber

Bakteriologi

 

Tarmadenomatose

(Lawsonia 

intracellularis)

Gris

Kadaver

Organ (tynn- og

tykktarn)

Feces1)

Obduksjon

Histopatologi

Bakteriologi (PCR)

1) Kontakt Seksjon 

for bakteriologi, VI, 

Oslo før innsending 

av prøver for PCR 

diagnostikk

Tarmbrann (Nekrotiserende 

enteritt, Cl. 

perfringens type C)

Gris

Kadaver

Organ (tarm)1)

Obduksjon

Bakteriologi

B-sjukdom

1) Kontakt  laboratoriet før innsendelse

Teschen/Talfan 

disease og andre 

enterovirus-

infeksjoner

Gris

Kadaver1)

Organ (hjerne, 

ryggmarg, tonsiller, 

milt, tarm og krøslymfeknuter)

Blodprøver2)

Obduksjon

Histopatologi

Virologi 

Serologi

Teschen disease er

A-sjukdom

1) Kontakt  laboratoriet før innsendelse

2) Parprøver

Toksoplasmose

Småfe

Foster

Placenta

 

Blodprøver1)

Obduksjon

Histopatologi

Immunhistokjemi

Serologi

Se også abort småfe

1) Parprøver

Transmissible 

gastroentertis 

(TGE/PRCV – 

coronavirus-

infeksjon)

Gris

Kadaver1)

Tynntarm

 

Blodprøver

Obduksjon

Histopatologi

Virologi

Serologi

TGE er A-sjukdom.
PRCV er B-sjukdom

1) Kontakt 

laboratoriet før 

innsendelse av 

prøver på indikasjon

Trichomonose

(Trichomonas

fetus)

Storfe

Forhudsskylleprøver

Sæd

Vaginaltampongprøver

Parasittologi

B-sjukdom

Kontakt laboratoriet 

før innsendelse av 

prøver.

Trypanosomose

Hest

Blod

Serologi

B-sjukdom

Ved handel. 

Tuberkulose

Alle

Kadaver

Organmateriale med prosesser, krøslymfeknuter

Obduksjon

Histopatologi

Bakteriologi

Podning

B-sjukdom

(M.bovis. og M. 

tuberculosis)

Urinveisinfeksjon

Alle

Urinveisorganer

Urin

Obduksjon

Histopatologi

Mikroskopi

Bakteriologi

Mykologi

  

Virusarteritt 

(equine viral 

arteritis, EVA)

Hest

Kadaver

Organmateriale

Blodprøver1)

Obduksjon

Histopatologi

Virologi

Serologi

1) Parprøver

Ørebetennelse

Alle

Øresvaber

Bakteriologi

Mykologi

  

Øyebetennelse

Alle

Øyesvaber

Bakteriologi

 Se også Klamydioser

 

  til toppen av siden